شرکت سرخی

فروشنده

۰۹۱۱۱۱۵۴۸۸۷       

شرکت سرخی

مازندران،بابل،صالحی،روبروی کوچه حسینی۳

۱۳۹۷/۸/۶

شرکت سرخی

شرکت سرخی در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی فعالیت دارد.

تلفن: 0112193589
آدرس: مازندران،بابل،صالحی،روبروی کوچه حسینی3

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.