صنایع چوب سپید داران

۰۲۶۳ xxx ۳۶۳۷      
۰۲۶۳ xxx ۳۶۳۷       
شرکت صنایع چوب سپیدداران
شرکت صنایع چوب سپیدداران

شرکت صنایع چوب سپیدداران

البرز،کرج،رو به روی اداره استاندارد، خیابان فردوسی جنوبی

بروز شده در : ۱۰ دی ۱۳۹۷

شرکت صنایع چوب سپیدداران

شرکت صنایع چوب سپیدداران در زمینه فروش کندو و کندوچه های جفتگیری ملکه و عسل دارویی فعالیت دارد.

تلفن:02632813637
آدرس:البرز،کرج،رو به روی اداره استاندارد، خیابان فردوسی جنوبی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.