شرکت کیمیا کوب کویر

۰۲۳۳ xxx ۶۴۶۶      
۰۲۳۳ xxx ۶۴۶۶       

شرکت کیمیا کوب کویر

سمنان،خیابان ولیعصر،مجتمع بعثت،طبقه ۵

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت کیمیا کوب کویر

شرکت کیمیا کوب کویر در زمینه مشاوره،طراحی و آبیاری فعالیت دارد.

تلفن:02333336466
آدرس:سمنان،خیابان ولیعصر،مجتمع بعثت،طبقه 5

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.