اکبریان

کشاورز

۰۹۱۳۱۸۱۹۸۵۲       

فروشنده تراکتور فرگوسن، شهرکرد

شهر کرد

۱۳۹۳/۹/۵

فروش دو دستگاه تراکتور 4 و 6 سیلندر فرگوسن شهرکرد عکس مربوط به تراکتور نمیباشد