اسد سجيراتى

فروشنده

۰۹۳۷۹۲۱۵۸۴۲       

فروش جو ،ذرت وگندم در جنوب

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

۱۳۹۶/۵/۲۱

فروش جو و ذرت ونهادهاى دامى وترخيص از بنادر جنوب كشور

فروش جو و ذرت ونهادهاى دامى وترخيص از بنادر جنوب كشور.

شماره تماس:09379215842