4660 بازدید

کود گرانفولیر 30-10-10

آگهی دهنده: شرکت واسترگرین

کود گرانفولیر 30-10-10

Gran Foliar 10-10-30+Micro
ترکیبات:
Nitrogen (N)........................................................................10%
Water-soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5).....................10%
Water-soluble Potassium Oxide (K2O)................................30%
Water-soluble Boron (B)..................................................0.05%
Copper (Cu) ....................................................................0.01%
Water-soluble Iron (Fe) ....................................................0.02%
EDTA Chelated Iron (Fe)..................................................0.02%
Manganese (Mn)............................................................0.02%
Water-soluble Molybdenum (Mo)..................................0.001%
Water-soluble Zinc (Zn)....................................................0.02%
این ترکیب به دلیل دارا بودن میزان بسیار زیاد عناصر میکرو به همراه ازت ، فسفر و پتاسیم برای تغذیه گیاهان کاملا مناسب می باشد . مصرف این کود از رشد رویشی بیش از حد گیاه جلوگیری نموده و منجر به افزایش کیفیت میوه و دانه و انبارداری طولانی و استحکام میوه و یکنواختی محصول می شود. این کود بر پایه عناصر میکرو بوده و کاملا محلول در آب می باشد و بدلیل نداشتن باقیمانده کلریدها ، سولفاتها و کربناتها جهت محلول پاشی و آبیاری مناسب است.
مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:
گلهای زینتی
میزان مصرف محلول پاشی 2-1.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
میزان مصرف آبیاری 1-0.3 کیلوگرم در هکتار
کلیه محصولات زراعی
3-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 1-0.3 کیلوگرم در هکتار

این آگهی را به دوستان خود معرفی کنید: telegram Twitter Facebook Google LinkedIn Email Pinterest Print

آی کشت