شرکت الوند دانه

۰۸۶۴ xxx ۵۱۷۴       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
تولید و فروش کود بیولوژیک کلزا

تولید و فروش کود بیولوژیک کلزا

استان مرکزی, شهر خمین

قطب صنعتی،خیابان شهید سارده،جنب سنگبری

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

بازدید : 10

تولید و فروش کود بیولوژیک کلزا

معرفی محصول :
حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه از مهمترین انواع کودهای زیستی قابل استفاده در کشت کلزا است. باکتریهایی مانند سودوموناس، فلاوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتریهای محرک رشد گیاه می باشند. باکتريهای محرک رشد گیاه به وسیله مکانیسم های مختلف، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش میدهند. مکانیسمهای مستقیم شامل تثبیت بیولوژیک نیتروژن، حلالیت فسفاتهای نامحلول، تولید تنظیم کننده های رشد و ویتامینها میباشند که با تأثیر مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان می شوند.

از مکانیسم های غیر مستقیم می توان به خصوصیاتی مانند تولید سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیکها و سیدروفورها اشاره کرد. مکانیسم های غیر مستقیم با تعدیل اثرات منفی تنشهای زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان میشوند.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.