شرکت دانش بنیان تمیشه

۰۹۱۱ xxx ۲۸۰۰       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
سوپر کود

سوپر کود

استان گلستان, شهر گرگان

کیلومتر ۵ جاده ساری - مرکز تحقیقات چالکی

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۱۰ آذر ۱۳۹۸

بازدید : 37

سوپر کود

سه عنصر نيتروژن ،فسفر و پتاسيم به عنوان عناصرغذايی پرنياز برای اغلب گياهان به شمار می آيند. تصعيد و آبشويی كودهای نيتروژنی،كم محلول و نامحلول شدن كودهای فسفری و تثبيت پتاسيم و استفاده از كودهای شيميايی باعث پایین بودن كارايی آنها در خاک های زراعی كشور است.يكی از راه های پيشن هادی برای چيره شدن به مشكلات ذكر شده استفاده از باكتری های محرک رشد گياه است.باكترهای مختلفی همچون ازتوباكتر، ازوسپييريلوم، باسيلوس ها كه در فرمولاسيون كود زيستی «سوپركود» استفاده شده اند دارای ويژگی های منحصر به فردی در تامين نيتروژن ،فسفر و پتايسم از منابع خاک،آب و هوا هستند و همچنين توانايی خوبی به گياهان در استفاده از اين اشكال غير قابل جذب می دهند. لذا در صورت استفاده از اين كود زيستی علاوه بر تامين عناصر غذايی مذكور از منابع طبيعی ،راندمان و كارايی كودهای شيميايی نيز افزايش يافته وآلودگی های زيست محيطی حاصل از سوء استفاده از آنها كاهش می يابد.علاوه بر تامين عناصر غذايی و افزايش قابليت جذب عناصر غذايی ،ميكروارگانيسم های استفاده شده در«سوپر كود» قادر به توليد هورمون های رشد گياهی مانند ايندول استيک اسيد و جيبرلين و سيتوكنين هستند كه باعث توسعه سيستم ريشه ای شده در نتيجه باعث افزايش سيستم ريشه ای راندمان مصرف آب و افزايش جذب عناصر غذايی می شوند نتيجه نهايی تمام اين تغييرات و تاثيرات علاوه بر افزايش رشد كمی و كيفی محصولات و توان و تحمل آنها در برابر شرايط نامساعد تنشی افزایش می یابد.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.