شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم

۰۲۱۸ xxx ۹۸۷۰       

گزارش تخلف


گزارش مشکل


در صورت وجود مشکل در هر قسمت از آگهی لطفا به ما گزارش دهید.

لطفا مشکل مورد نظر خود را وارد کنید
قارچ کش پنکونازول

قارچ کش پنکونازول

استان تهران, شهر تهران

خیابان شیراز شمالی،خیابان دانشور شرقی، شماره ۳۸، مجتمع هزاره سوم

جهت بازدید از سایت کلیک کنید!

بروز شده در : ۶ مهر ۱۳۹۸

بازدید : 248

قارچ کش پنکونازول

پنکونازول Penconazol 20%EW
گروه: Triazole
ماده موثره: ۲۰۰ گرم پنکونازول در لیتر

نحوه اثر:
پنکونازول با ممانعت از بیوسنتز ارگوسترول، سبب جلوگیری از رشد قارچ عامل بیماری میگردد.

موارد مصرف:
ﭘﻨﻜﻮﻧﺎزول ﻗﺎرچﻛشی ﺳﻴﺴﺘﻤﻴک، ﺑﺎ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘی و ﻣﻌﺎﻟﺞ از ﮔﺮوه ﺗﺮی آزولﻫﺎ می ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻗﺎرچﻛﺶ در اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻔﻴﺪک ﺳﻄحی اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﭘﻨﻜﻮﻧﺎزول از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮگﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ می ﺷﻮد.ﭘﻨﻜﻮﻧﺎزول ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ارﮔﻮﺳﺘﺮول ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری می ﮔﺮدد.اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میﮔﻴﺮد.

موارد مصرف:
نام محصول: انگور / نام بیماری : سفیدک سطحی / میزان مصرف:0/125 در هزار

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.
جمعه شگفت انگیز کشاورزی آنلاین